Ползата от социалната икономика

Информационна кампания на тема „Социална икономика“ – част  5

Като поставя социални цели за свой приоритет, социалната икономика допринася за справянето със социалните и икономическите нужди, както и с нуждите на околната среда и на обществото по един иновативен начин. Тя може да задоволи нуждите, които са били пренебрегвани или неправилно адресирани от частния и обществения сектор.

Социалните предприятия са движеща сила за по-добро общество. Те помагат при справянето с проблеми като бедността, социалната дискриминация, както и със екологични препятствия, каквито са замърсяването и управлението на отпадъците; и като такива могат да допринесат за изпълняването на целите на устойчиво развитие.

Разбира се едно ново предприятие не е необходимо да се стреми към изпълнение на всички 17 цели на ООН наведнъж. Основателите на социалното предприятие решават кои са техните ключови приоритети. Въпреки това финансовата жизнеспособност следва да бъде цел, обща за всички предприятия.

Укрепване достойнството и уменията на бенефициентите.

Социалните предприятия могат да предложат допълнителен приобщаващ компонент чрез засилване на индивидуалните силни страни и компетентност, като прилагат предизвикателен и укрепващ подход, т.е. социалните предприятия трябва да се конкурират успешно с „редовните“ компании на пазара. Следователно социалните предприятия предоставят значителна възможност, особено за хора, които имат определено ниво на готовност за работа и висок потенциал за включване в пазара на труда. Работата в комбинирана, предизвикваща и подкрепяща среда им дава шанс да развиват нови умения и самоувереност, докато самото предприятие се конкурира на пазара донякъде като другите бизнеси.

Включване на безработните хора в пазара на труда

Социалните предприятия предлагат нова допълнителна възможност за обучаване и наемане на безработни хора. Те могат за затворят пространството между традиционните програми за професионално обучение и редовния пазар на труда. Работните места и позициите за обучение в социалните предприятия могат да се разглеждат като междинна стъпка за хора, които успешно са завършили традиционните програми за обучение за работа, но все още се борят да намерят място на пазара на труда. За тях социалните предприятия предлагат възможност за придобиване на практически трудов опит в среда, много подобна на редовния пазар на труда и впоследствие, по-добри шансове за достойна работа.

Насърчаване на диалог, осигуряване на допълнителна подкрепа и създаване на нови съюзи

Днес социалните предизвикателства подтикват Каритас да подобри ролята си в обществото, да избере подход за сътрудничество и да създаде съюзи с различни публични и частни заинтересовани страни. Социалните предприятия могат да отворят нови възможности за диалог и сътрудничество с други предприятия, местни общности и самите бенефициенти. Тези съюзи дават повече посоки на развитие на бенефициентите и местните общности, които стават съсъздатели и агенти на промяната и могат да обогатят наличните ресурси за увеличаване на социалните и икономически възможности за хората.

Признанието като модел на подражание за другите видове бизнес и неправителствените организации

Като предоставят успешни примери, които представляват съвкупност от високо обществено въздействие с финансова устойчивост, социалните предприятия могат да бъдат разглеждани и като пионери на един нов начин за управление на бизнес по начин, чийто център е човекът. Те служат за добри практически модели, които могат да бъдат вдъхновение, както за големи предприятия, така и за начинаещи и предприемачи да създадат свои собствени социални предприятия или да доразвиват вече съществуващите компании по един начин, ориентиран към човека.

Нарастваща автономност

Повечето от съществуващите социални услуги и социални проекти се финансират поне отчасти от обществени или от частни спонсори (като фондации). В тези ситуации организациите на Каритас често са ограничени в своята автономност при оформянето на проекта. Финансиращите институции често влияят върху дизайна и работата на социалните проекти, като определят конкретни насоки и индикатори за оценка. Това не е така със средства, които се печелят от продажба на стоки или услуги на пазара. В това отношение социалното предприятие може да предложи по-голяма автономност в начина, по който се създава и реализира проект.

(Из „Наръчник за социална икономика“ – Каритас Европа)

Този текст е част от информационна кампания на тема „Социална икономика“, която се провежда в рамките на проект BG05M9OP001-2.010-0243-C01 – “Работилница на Каритас“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.