Какво е социална икономика?

Информационна кампания на тема „Социална икономика“ – част 1

Социалната икономика поставя хората преди печалбата. Този модел инвестира в хората, в техните способности и креативност и ги овластява, като създава качествени работни места и професионално обучение, както и приоритизиране на социални цели, като например подпомагане на хората, които са откъснати от пазара на труда да намерят работа.

В условията на пазарна икономика, предприятията имат за цел да генерират печалба. Те действат на пазара, предоставяйки стоки и услуги и търсейки удовлетвореността на клиентите. Това важи и за социалната икономика. Разликата е в това, че в социалната икономика натрупаната печалба е използвана за постигане на социални цели, а не за натрупване на индивидуално богатство, като:

– Създаване на поле за участие и споделяне на идеи вътре в самите социални предприятия.
– Насърчаване на сътрудничеството, осведомеността и ангажираност сред общността.
– Подхранване на взаимоотношенията между гражданите, местната общност и обществото в по-широк обхват, както и насърчаване на колективната отговорност.
– Допринасяне за опазване на околната среда.

Социалната икономика е иновативен и по-ефективен начин за справяне със социалните нужди в сравнение с традиционните методи. Тя задейства многопластови взаимоотношения, чрез които намира решение на въпроси от общ интерес и наравно с това предприема определени действия, насочени към уязвими личности или семейства. Това подпомага един подход, който се простира отвъд обхвата на отговорността, дава началото на реципрочни практики и в същото време създава, както социални, така и икономически ценности като:

– За едни лица е подкрепа и овластяване, като едновременно с това се учат как да започнат свой собствен бизнес. За други това отваря достъп до по-добри работни места и създава чувство на принадлежност.

– Общностите стават по-сплотени, тъй като социалните предприятия подпомагат развитието на приобщаващи местни политики и допринасят за общото благо на общността.

– Цялото общество се възползва от иновативните идеи и решения, които отговарят на нуждите му и допринасят за промяна на обществения мироглед.

Нещо повече, социалните предприятия също така допринасят за преоформянето на глобалната икономическа система, чрез една от техните основни характеристики: вместо да бъдат „заинтересовани страни” те се подчиняват на редица „заинтересовани страни”, и макар че осигуряват стоки и услуги за добре оформените пазари, те самите не са „на пазара”.

Чрез поставяне на социалните цели на първо място, социалната икономика допринася, по иновативен начин, за справяне със социални, икономически и екологични нужди на обществото, които са били пренебрегнати или неправилно разгледани от частния или публичния сектор. С оглед на това разбиране, „Каритас” активно създава и реализира различни видове инициативи в сферата на социалната икономика в цяла Европа.

(Из „Наръчник за социална икономика“ – Каритас  Европа)

„Благосъстоянието на човека като индивид
и член на една общност
е върховната цел на икономиката.”

(Папа Йоан Павел II)

Този текст е част от информационна кампания на тема „Социална икономика“, която се провежда в рамките на проект BG05M9OP001-2.010-0243-C01 – “Работилница на Каритас“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.