Подкрепа за устойчив бизнес

На 02.08.2021 Каритас Витания стартира изпълнението на проект BG05M9OP001-1.054-0157 – подкрепа за устойчив бизнес. В рамките на изпълнението на одобрения проект, финансиран по ОП „Развитие на човеките ресурси“, съфинансиран от Еропейския съюз чрез Европейския социален фонд, ще бъде подкрепена дейността на социално предприятие Работилница на Каритас. 
Проектното предложение е насочено към получаване на маркетинг услуги за конкретни нови и съществуващи продукти на предприятието и организиране на рекламни кампании.

Обща стойност на БФП – 4995.00 лв.
Продължителност  – 5 месеца