Работилница на Каритас е социално предприятие за изработка на свещи и сапуни по метода „разтопи и излей“, създадено през октомври 2018 г.

Реализацията на предприятието е възможна благодарение на ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд,  към която Благотворителна Католическа организация Каритас Витания изпълнява проект BG05M9OP001-2.010-0243-C01 по процедура „Развитие на социалното предприемачество“. Стойността на проекта е 199 863. 33 лв., от които 100 % безвъзмездна финансова помощ, а продължителността за изпълнението му е 18 месеца.

Чрез създаване на Социално предприятие „Работилница на Каритас“ целим да отговорим на нуждите на местната общност и желаем, чрез един иновативен за страната ни подход, да насърчим участието в трудова заетост и подкрепим социалното и професионално включване на лица от уязвими групи, а най-вече на хора с увреждания и лица в неравностойно положение на пазара на труда. Тези лица имат ограничени възможности за работа, което се дължи на дискриминация, липса на качествено образование, опит и доверие. Чрез трудовите дейности, обучение и психо-социална подкрепа се стремим да им помогнем да излязат от тази изолация и да възвърнем тяхното самочувствие, достойнство, чувство на удовлетворение и значимост.