Проект  BG05M9OP001-2.031-0003-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, чрез ВОМР, съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския социален фонд.
Previous
Next

Публикации от нашия блог

Подкрепа за устойчив бизнес

На 02.08.2021 Каритас Витания стартира изпълнението на проект BG05M9OP001-1.054-0157 – подкрепа за устойчив бизнес. В рамките на изпълнението на одобрения проект, финансиран по ОП „Развитие на човеките ресурси“,

Прочети още »

Работилница на Каритас с регистрация клас А+ в регистъра на социалните предприятия

Работилница на Каритас, която е част от дейността на Благотворителна Католическа организация Каритас Витания, вече е вписана в Регистъра на социалните предприятия в България, клас

Прочети още »