Проект  BG05M9OP001-2.031-0003-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, чрез ВОМР, съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския социален фонд.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА КРАЯ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА и АБИТУРИЕНТСКИ БАЛОВЕ

Публикации от нашия блог